Tag Archives: 勞保續保比較2020-商業綜合保險-工程保險-勞保十二傳說之九

勞保轉保險公司 – 勞工保險〡勞保王

勞保續保比較-勞工保險比較2020

勞保轉保險公司 – 勞保只可以好似人壽保險咁, 買開咗就唔好轉保險公司? 勞保轉保險公司? 相信好多香港人都已經有買開個人保險好多年, 都有個概念: 就係現有保單已經買落咗好耐, 就算個保障範圍已經跟唔上目前的醫療消費水平(住院保險), 甚至乎個簽單保險代理人已經離職, 都唔應該隨便考慮用另一間保險公司的新保單去取代現有舊保單(保單轉保). 點解? 因為現有保單既然已經買咗咁多年, 將來如果出現有需要申請賠償, 應該就咩都包, 但如果貿然轉用新保險公司的話, 可能會出現未過等候期之類原因而賠唔到. 以上所講的情況如果套用係個人保險的情況上當然冇錯, 但係香港勞工保險的應用上, 情況就唔同喇. 相比其他有等候期的保險類(個人住院保險, 危疾保險等), 勞保其實係冇等候期的, 只要受保公司確認好勞保報價, 而保險公司又收齊好所有投保所需文件, 咁份勞保保單就已經可以開始生效, 之後所有係勞保保單有效期內的受保工傷個案, 都會受到勞保保障而可以接受賠償申請. 借機會分享下勞保如果用受保時間的話, 可以分為以下兩大類型: 勞保轉保險公司 – 1) 最常見的一般一年期勞工保險 如一般寫字樓, 各類型鋪頭所買的勞保保單, 保障期係365日. 到下一年保單到期前約一個月, 保險公司會發出續保通知書去通知客戶續保詳情, 例如保費是否維持不變或是有所提高(主要受賠償紀錄及總受保員工工資而影響). 除非: <A>份保單係之前的一年內出現重大工傷賠償金額(例如超出年繳保費好倍), 或者 <B>係過去幾年內累計出現好多單工傷個案(意思令保險公司懷疑同一受保地方因特定原因工傷風險特別高), 保險公司如無意外都應該會俾份保單每年一次咁續保落去. 2) 另一種相對比較特別的係工程保險裏的勞工保險. (工程保險內的責任保險有機會在另一篇再同大家介紹) 不同於一般商業生意恒常周年累月的營運, 每個工程項目都有其特定的完成時間, 例如: 正正因為每一單工程項目的獨特性, 所以針對工程的勞工保險並唔用一年去計算, 係按實際工程預算的總施工期+工程單總額去作出報價. 睇完以上兩類勞保介紹, […]

WhatsApp chat