Tag Archives: 勞保唔可以同個人保險一齊claim? 勞保十二傳說之四

勞保唔可以同個人保險一齊claim? 勞保十二傳說之四

勞工保險 實報實銷VS一筆過

答呢個問題之前, 首先要講解返一D保險原理先. 保險其實原則上可以分開兩個大類: 1) 實報實銷型 Reimbursement. 保險公司的賠償係按著受保範圍內的實際已付款金額去作出補償, 只要申請的賠償金額係受保範圍的額度之內, 保險公司就會賠償返100%. 舉個例子:假若一張個人意外保單的醫療保障額度係$50,000, 而如果受保人因意外受傷, 整個因受傷的醫療費用支付左$40,000, 咁向呢張意外保單申請賠償的話, 保險公司就會賠償足$40,000, 即係百份百賠償. 咁又如果相同保單, 今次因受傷的全部醫療費用係$60,000呢? 因為實際洗費超出了受保範圍的上限, 所以保險公司只會按保額上限去作出賠償, 即係只會賠償返$50,000. 咁樣就係叫做實報實銷. 2) 一筆過 Lump sum 型. 國內或其他地方叫 “給付”型. 同實報實銷型相比, 一筆過的賠償一樣會有一個保險額度, 但個保額一般會比實報實銷型較高, 而受保範圍一般係較為指定同針對性, 用返意外保險的保單為例子, 一般的一筆過型的保障主要係: 意外身故賠償/意外斷肢賠償/意外傷殘賠償. 相對之前受保範圍較廣泛的意外醫療保障, 大家能理解到一筆過型的保障賠償要求程度比較嚴謹, 所以一般保額都會相對較高. 又舉返個例子: 假若一張意外保單的意外意外傷殘額度係$1,000,000, 而breakdown明細額度內雙手永久傷殘額度係50%即$500,000. 咁萬一受保人真係不幸地因意外受傷而導致雙手永久傷殘, 當主要證明如主診醫生證明書及賠償申請表格等資料都遞交好後, 保險公司就會按指定的意外身故賠償額度100%賠償俾申請人. 即係無論今次意外受保人因為雙手的傷勢而醫療費用左10萬定20萬, 就著一筆過型的意外傷殘保額, 保險公司都會作出50萬的賠償. 簡單說明左呢2種的基本保險種類的不同後, 實際生活中其實仲會牽涉到同一個受傷但同時向不同保險公司的多張保單去申請賠償. 用返剛才提到的例子, 如果受保人係: 假若受保人雙手受傷而整個醫療費用的總額係10萬, 咁受保人可以任意先向其中一個保險公司申請賠償, 餘額再向另一個保險公司申請, 但最多都只不過係實報實銷的總額10萬, […]

WhatsApp chat